Augusztus 11. péntek, Szent Klára

Augusztus 11. Szent Klára – Jn 15,4-10

Fontosnak tartjuk-e megismerni, elfogadni és viszonozni Istennek irántunk való szeretetét?

 

         Klára Ferenc prédikációit hallgatva figyelt fel Krisztus irántunk való szeretetére és a nekünk felajánlott nagy lehetőségre (a Krisztus iránti viszont szeretetre).

         A mai evangéliumi részlet Jézusnak azzal a mondatával kezdődik, hogy: „Maradjatok hát bennem, s akkor én is bennetek maradok”. Azért illik ez a mai ünnephez, mert Klára és nővértársai úgy akarták – és a mai napig úgy akarják – átadni magukat Krisztusnak, hogy gondolatvilágukban, érzéseikben és vágyaikban mindig azt szeretnék átélni, amit Krisztus (ahogyan Ő gondolkodik, ahogyan Ő érez, és azt tenni, amit Ő akar). Ez jelenti azt, hogy egységben vagyunk Jézussal.

         Mivel Jézus azt mondta, hogy „Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket”, a Jézussal való egységnek megfelelően ugyanannak a szeretetnek a megélésére törekednek a klarissza nővérek, mint ami az Istenben (az Atyában, a Fiúban, illetve Szentlélekben) van.

         Jézus az övéihez való viszonyát a szőlőtő és szőlővesszők hasonlatával szemlélteti. Az én vagyok az igazi szőlőtő” (Jn 15,1) olyan kinyilatkoztatás, mint pl.: én vagyok az út, az igazság és az élet” (Jn 14,6). Egyedül Jézus a természetfeletti élet forrása. Ezt fejezi ki a jelző hangsúlyozása: Ő az igazi szőlőtő. A háttérben pedig az Atya áll, mint szőlőműves. Jézus egész küldetésének az Atya a kezdeményezője és kísérője. Az Atya vezeti a hívőket Jézushoz, és utána is közvetlenül alakítja a közösség életét. A terméketlen vesszőket lenyesi, a termőket pedig megtisztítja, hogy még többet teremjenek.

         Jézus megmondja az ő szeretetében való megmaradás feltételét is: „ha teljesítitek parancsaimat”. A szeretet tehát nem merülhet ki érzelmekben, illetve szavakban. A szeretet kifejezése csak a parancsok teljesítése lehet. Jézus maga is úgy tanúsította szeretetét az Atya iránt, hogy maradék nélkül elvállalta és teljesítette az Atyától kapott küldetést (az ő akaratát). Az Atya iránti szeretetét pedig legfőképpen a keresztáldozat vállalásával mutatta ki.

         Jézus külön hangsúlyozta, hogy nélküle semmit sem tehetünk. A tőkéről leválasztott vessző elszárad, és csak arra jó, hogy elégessék. Ez nemcsak az apostolok tevékenységére vonatkozott, amely Jézus segítsége nélkül eredménytelen volna. Vonatkozik ez mindenkinek az egyéni vallásos életére is. Csak azok a tettek érdemszerzők, amelyeket a kegyelem állapotában, tehát mint Krisztus tagjai viszünk végbe.

         A megmaradás és a gyümölcshozás összefügg egymással. Aki Krisztusban marad, az bő termést hoz.

         De milyen gyümölcsöt kell a hívőknek teremniük? A termés itt az élő hitet és az áldozatos szeretetet jelenti.

         Amit Klára és nővértársai Ferenc prédikációjának hatására felismertek, az mindegyikünknek a hivatása. Úgy kell élnünk a mindennapokban, hogy gondolataink, érzéseink, vágyaink egyek legyenek Jézuséval. Kötelességeink teljesítése pedig az iránta való szeretetünk kifejeződése, illetve megvalósulása. Örömünk oka pedig az, hogy megtesszük az Atya akaratát, és ezzel megmaradunk Isten szeretetében.