Május 28. Pünkösdvasárnap

Pünkösdvasárnap az Egyház születésnapja (gyermeknap)  ApCsel 2,1-11; 1Kor 12,3-7.12-13; Jn 20,19-23

Miért van szükség a Szentlélekre?

A mai evangélium szerint a feltámadt Jézus már az első megjelenése alkalmával (Húsvétvasárnap) megadta a Szentlelket az apostoloknak. A szentleckéből megtudjuk, hogy erre azért volt szükségük, hogy felismerjék Őt. Mert „Senki sem mondhatja magától: »Jézus az Úr!«, csak a Szentlélek által”. Az ő segítségével hitték, hogy Jézus a Messiás.

Ugyanakkor, amikor a Feltámadott odaadja Lelkét tanítványainak, azonnal elküldi őket. Képessé teszi őket, hogy a tanúi legyenek: „Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket”. A küldetés módjára vonatkozóan az „amint” szó azt jelenti, hogy a tanítványok küldetése olyan legyen, amilyen a Fiúé. Ugyanazt a magatartást szükséges tanúsítaniuk, ugyanazokkal az érzésekkel, ugyanazokkal a szándékokkal, ugyanazzal a gondolkodással szükséges rendelkezniük.

„E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: »Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer«. Jézus lehelése hasonló ahhoz, amellyel az idők kezdetén Isten lehelt éltető lélegzetet az emberbe (vö. Ter 2,7).

A küldetés tartalma Isten határtalan irgalma mindenki iránt. A tanítványok küldetése annak a hirdetése, hogy Isten megbocsát nekünk. Ő nem ítél el minket, nem büntet meg bennünket. Ő minden alkalommal felkínálja az újrakezdés lehetőségét. Mert „nem azért küldte Isten a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ” (Jn 3,17). Az Egyházban minden hívő ugyanezzel a céllal kapja a küldetését, ahogyan a Fiú.

A megbocsátásra való készség az egyik legfontosabb közösségi erény. Enélkül nem állhat fönn egyetlen emberi kapcsolat sem a világon. Nincs olyan emberi kapcsolat, amelyet meg ne terhelne valamilyen formában a csalódás kiábrándító valósága. A Szentlélek tesz képessé bennünket arra, hogy a szeretet által felül emelkedjünk minden olyan nehézségen, ami megmérgezheti kapcsolatainkat.

A Szentlélek pünkösdi kiáradása az Egyház születésnapja. Ez nemcsak a mi ünnepünk, hanem Isten ünnepe is. A gyermekek születésnapja a szülők számára is ünnep. A mi születésnapi ajándékunk az Isten számára mindenekelőtt az, hogy elfogadjuk a Szentlelket. Amíg földi létünk a mi megkérdezésünk nélkül indult el, addig a Szentlélekből való születéshez egyedül a mi döntésünk szükséges.

Engedjük, hogy a Szentlélek egységbe gyűjtsön minket! Ez lehet a mi legszebb születésnapi ajándékunk Istennek és egymásnak. A mi küldetésünk az Istennel, valamint az egymással való egységünk szolgálata.