Június 22. Évközi 12. hét, szerda

Évközi 12. hét, szerda – Mt 7,15-20

Melyek a keresztény ember legfőbb ismertető jegyei?

Jézus nekünk is mondja: „Óvakodjatok a hamis prófétáktól! Báránybőrben jönnek hozzátok, belül azonban ragadozó farkasok”.

Jézus korában a hamis próféták azok voltak, akik nem kaptak küldetést Istentől, és nem tudták magukat természetfeletti jelekkel igazolni. Jézus megadta a jelet a felismerésükre: „gyümölcseikről ismeritek fel őket”.

Milyen gyümölcsökre utalhatott Jézus? Vajon ma kik a hamis próféták, akiktől Ő óva int minket?

Az igazi prófétákat nem a szavaik, hanem a magatartásuk és a tetteik különböztetik meg a hamistól. De óvakodjunk attól is, nehogy összetévesszük a jó gyümölcsöket a kimutatható sikerrel, a szemmel látható és mérhető eredményekkel!

Jézusnak a búzaszem hasonlata szól arról, hogy milyen a jó gyümölcsöket termő élet: „ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz” (Jn 12, 24). Isten országát csak önzetlenül és szeretettel lehet hirdetni. Minden őszinte vallásosság főleg a tevékeny szeretet gyakorlásában mutatkozik meg. Az élet terheinek türelmes hordozása, a jóakarat, a segítőkészség, az Istenbe vetett bizalom mutatja meg, hogy milyen az igazán hívő ember.

Jézus a szőlőtő és a szőlővesszők hasonlatában tárta fel, hogy egyedül az hozhat gyümölcsöt, aki a szőlőtőn marad, vagyis aki Krisztus életét éli.

Az újszövetségi Szentírás alapján egészen pontosan meghatározhatjuk, hogy melyek a Lélek gyümölcsei, amelyek sokféle erényben bontakoznak ki. „A Lélek gyümölcse…: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás” (Gal 5,22-23).

A szeretet néhány megnyilvánulását Pál apostol a szeretethimnuszában is felsorolja (vö.1Kor 13,4-7). A szeretet türelmes. Aki türelmetlen, abban hiányos, vagy teljesen hiányzik a szeretet. A szeretet jóságos (mindenkinek jót akar, nem önző). A szeretet nem féltékeny, nem irigy, nem kérkedik, nem is kevély. Nem dicsekszik, nem gőgös, nem fuvalkodik fel, nem is öntelt. A szeretet nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, hanem az Atya akaratát keresi és azt követi. Nem gerjed haragra, nem erőszakos, hanem szelíd. A szeretet a rosszat nem rója fel és nem emlegeti. Nem örül a gonoszságnak (nem kárörvendő), hanem örömét az igazság győzelmében leli (tud örülni mások sikerének). A szeretet mindent eltűr, mindent elhisz, amit Isten mond, mindent remél, amit Isten ígér. Mindent elvisel, amin nem lehet, vagy nem tud változtatni. A szeretet nem szűnik meg soha.

Nagyjából ezek az igazi keresztény emberek legfőbb tulajdonságai és jellemvonásai.

Segítsen meg minket az Szentlélek, hogy Krisztusnak igaz és hiteles tanúságtevői legyünk!