Május 20. Sienai Szent Bernardin

Május 20. Sienai Szent Bernardin áldozópap – Jn 14,12-17

Mindennél és mindenkinél jobban szeretjük-e Jézust és az igazságot?

Az utolsó vacsorán Jézus azt mondta tanítványainak, hogy: „Azért megyek el, hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán elmegyek, és helyet készítek nektek, újra eljövök, és magammal viszlek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok” (Jn 14,2-3). De nem valami távoli helyre és időre gondolt. Ő itt és már most velünk akar lenni mindennap. Annyira, mint ahogy Szent Ágoston fogalmazott: „interior intimo meo”, vagyis Isten közelebb van hozzám, mint én vagyok magamhoz. Ennek viszont az a feltétele, hogy mindennél és mindenkinél jobban szeressük Jézust. Ha nem ezt tesszük, akkor előbb-utóbb el fogjuk Őt hagyni másvalami vagy másvalaki szeretetéért.

Ahhoz azonban, hogy mindenek fölött szeretni tudjuk Őt, szükségünk van a Szentlélekre, a Szeretet Lelkére, aki egyben az Igazság Lelke is. Jézus Igazságnak nevezte magát. Az Úr számára rendkívül fontos, hogy az Igazságban éljenek az ő tanítványai.

Simone Weil zsidó származású gondolkodó írta: „Ha választanom kellene Krisztus szeretete és az igazság szeretete között, akkor az igazság szeretetét választanám, mivel meg vagyok győződve róla, hogy ha valóban az igazságot keresem, akkor végül Krisztus karjai közé kerülök”. Tehát nem két, egymást kizáró valóság közül választunk. Az egyik választásával nem mondunk le a másikról. Aki Krisztust választja, az az Igazságot választja. És fordítva is igaz. Aki az Igazságot választja, az magát Jézus Krisztust választja. Sőt, az ellenkező oldalról is igaz, hogy Krisztus megtagadása egyúttal az Igazság megtagadását is jelenti, és aki elutasítja az Igazságot, az magát Krisztust utasítja el. Az Igazság Lelke segít minket abban, hogy rátaláljunk az Igazságra. Ő ad erőt ahhoz, hogy a minket körülvevő zűrzavarban is tanúságot tudjunk tenni az Igazságról. Vagyis hogy az erkölcstelen környezetben és a kísértések között is az Igazság szerint tudjunk élni. Számunkra mindennap megvalósítandó program, hogy az Igazságban éljünk. Ez abban áll, hogy törekszünk az evangélium igazságának egyre jobb megismerésére. Majd teljesítjük az igazság útját kijelölő isteni parancsokat, és így hűségesek tudunk maradni Krisztushoz, aki a legfőbb Igazság. Így lesz érthető számunkra Krisztus parancsa, hogy: „ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek” (Mt 6,33). Az Igazság Lelke egyben a Szeretet Lelke is. „Az igazság szeretet nélkül kegyetlenség, a szeretet pedig igazság nélkül rombol” (Aquinói Szent Tamás). Ezért Isten igazsága a Szentlélek által úgy mutatkozik meg számunkra, mint Isten irgalmassága. Ha felismerjük és elismerjük hibáinkat, akkor a Szentlélek segít minket a szeretetből fakadó bűnbánatban. Őáltala nyerjük el bűneink bocsánatát és a békét. Tehát úgy élhetünk az igazságban, hogy Isten irgalmas szeretetében élünk. Az a küldetésünk, hogy erről tegyünk tanúságot a világban.