Április 25. Szent Márk evangelista

Április 25. Szent Márk evangélista – Mk 16,15-20

Örülünk-e annak, hogy együtt lehetünk Jézussal és egymással itt a földön, és majd az örök életben is?

Márk nem tartozott a kiválasztott 12 apostol közé, de a hagyomány szerint mindig együtt volt Jézus tanítványaival.

Ugyancsak a hagyomány szerint, miután Jézust elfogták, az ő házuk előtt hurcolták el. Márkot, mint kíváncsiskodó fiatalt is el akarták fogni, de a rajta lévő lepedőt a kezükben hagyva, mezítelenül elfutott előlük. A keresztény közösség Márk családjának a házában tartotta összejöveteleit. Az Apostolok Cselekedeteiben olvashatjuk, hogy Péter apostol a börtönből való kiszabadulása után az ő házukba ment, ahol a hívek együtt imádkoztak érte.

Márk az apostolok kísérője volt. Pál apostol többször is megemlékezett róla leveleiben, sőt római fogsága idején Timóteust arra kérte, hogy vigye magával Márkot, mert jó szolgálatot tenne neki. Bizonyára tanúja volt Pál vértanúságának is.

Péter apostolhoz is szoros kapcsolat fűzte. Ezt bizonyítja a szentlecke, Péter apostol levele, amelyben Márkot fiának nevezi. Márk evangéliuma a többi evangélium között a legkorábbi, 50-60 között íródott, és elsősorban Péter apostol prédikációit tartalmazza. Márkot Péter tolmácsának tartották.

Márk evangéliuma tömör, lényegre törő. A többi evangéliumhoz viszonyítva talán a legtragikusabb hangvételű, de mindezzel együtt örömhír. Nem ékesszólásával, hanem a tények és az apostoli tanítás lényegének közlésével akarja teljesíteni szolgálatát.

Márk evangélista élete példa lehet számunkra olyan szempontból is, hogy a Jézusba vetett hite és Jézus iránti szeretete átsegítette őt minden nehézségen. Rendíthetetlen hűséggel és szolgálatkészséggel ragaszkodott mindvégig az apostolokhoz.

Ő is vértanúságot szenvedett, valószínűleg Trajanusz császár idejében, aki 98-117 között uralkodott. Ereklyéit a IX. században vitték Velencébe, és ő lett a város védőszentje.

A XI. századtól kezdve Márk ünnepéhez kapcsolódik a búzaszentelő körmenet, amelyben úgy könyörgünk jó termésért, hogy jó időjárást kérünk, valamint a magunk számára Isten áldását és segítségét. Csatlakozzunk ezekhez a könyörgésekhez mi is!

A mai evangélium, amely Jézus mennybemeneteléről számol be, Márk evangéliumának befejező része. Ezek az ő könyvének utolsó mondatai. Azért került ez a rész a mai napra, mert amit Jézus az utolsó szavaival mondott az általa kiválasztott apostoloknak, hogy menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot, Márk teljesen magáévá tette. Azt akarja nekünk üzenni, hogy ez a küldetés nekünk is szól.

Jézus nem nélkülünk akart a mennybe menni, csak azért ment előre, hogy helyet készítsen azoknak, akik Őt követni akarják. Tegyünk meg mindent azért, hogy halálunk után együtt lehessünk Jézussal és szeretteinkkel!