Szeptember 4. Évközi 22. hét, szerda

Évközi 22. hét, szerda – Kol 1,1-8; Lk 4,38-44

A Kolosszei híveknek írt levél bevezetésében találjuk a szokásos köszöntést: „Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől és Urunktól, Jézus Krisztustól!” Nem adunk-e teret a hatalomvágy és az önzés ördögének? Megvan-e bennünk a szolgálatkész lelkület?

Pál apostol megdicsérte a kolosszeiek hitét, reményét és szeretetét. Ez a három erény a keresztény élet alapja és mozgatója:

  • Hiszünk Istenben, mert mindig igazmondó, és Jézus Krisztus által üdvözíteni akar minket,
  • Remélünk Istenben, mert végtelenül hű és irgalmas,
  • Szeretjük az Istent, mert végtelenül jó és szeretetre méltó, és atyai gondoskodással vezet az üdvösség útján.

! A hit nem csupán Istenre, mint Teremtő és Gondviselő Atyára vonatkozik, hanem a Megváltó Krisztusra is. Kérdés: hogy bizalommal tudunk-e rá Shagyatkozni az emberré lett Istenre, a Fiúra?

A remény a hit által megragadott bizonyosságot jelenti.

A szeretet több, mint csupán az érzelmek és az érzések világa. A jóakaratot is tartalmazza: a másik ember javának és üdvösségének aktív előmozdítását.

Mindhárom erény kegyelmi ajándék, amelyek hozzásegítenek minket ahhoz, hogy szeretet-kapcsolatot alakítsunk ki Istennel és embertársainkkal.

Tegnap is megállapítottuk, hogy nem elegendő a Jézus Krisztusról való ismeret. Ez lehet holt tudás is, mint a démonoké, akik többet tudnak Istenről, mint az összes teológus együttvéve de mivel nem képesek hinni, remélni és szeretni, így részükről annak kinyilvánítása, hogy a názáreti Jézus az Isten Szentje, nem hitvallás. Amikor a démonok a kiűzetésük után Jézust Isten Fiának nevezik, ez a félelem és a legyőzöttség jele. De ez a vereségük is a bizonyítéka annak, hogy Jézus Istenhez tartozik: „Te vagy az Isten Fia!” ! Nem Jézus titkának az ismerete jelenti az üdvösséget, hanem a hitből fakadó elismerés és az iránta való bizalom.

Csak a Krisztusba vetett őszinte hit, az Ő eljövetelét váró természetfölötti remény, és az iránta való rendíthetetlen szeretet tehet képessé arra, hogy a sátánnal harcba szálljunk, és fölötte diadalt arassunk.

A sátán legfőbb jellemzői: a gyűlölet, a gőg, a nagyravágyás, az önzés és az irigység. A bűnös állapotnak, vagy esetleg a súlyos betegségnek a jelei, illetve következményei, tünetei a beszűkülés, a bezárkózó bénultság. Amikor a Jelenések könyve beszámol az angyalok lázadásáról, Lucifernek és csatlósainak a szájába azt a kijelentést adja, hogy nem szolgálunk Ezzel szemben figyelemre méltó mozzanat, hogy amikor Péter anyósa meggyógyult, „A beteg azonnal fölkelt és szolgált nekik.” Szent Ferenc atyánkkal imádkozzuk „Fölséges és dicsőséges Isten! Ragyogd be szívem sötétségét, és adj nekem igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet, Uram, hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat!”