Szentlélek váró kilenced – 5. nap

Török Csaba atya gondolataival, imáival 9 napon át készülhetünk pünkösd ünnepére. A Szentlélek kétezer esztendővel ezelőtt leszállt az apostolokra, és gyökeresen átalakította a szívüket. Így beteljesült Jézus ígérete: „Amikor eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra. (…) Megdicsőít engem, mert az enyémből kapja, amit majd hirdet nektek” (Jn 16,13–14) . Erő, bátorság és tettrekészség veszi át a gyöngeség, a félelem és a bénultság helyét, és ezáltal megszületik az Egyház. Az időknek, amikben élünk, megvannak a maguk jelei és kérdései, amelyekre csakis az evangélium igazsága ad választ. A világnak szüksége van olyan emberekre, akik engedik, hogy szívüket Krisztus Lelkének az ereje és kegyelme alakítsa.
A szív formálásának az útja azonban nehéz és meredek. Készen kell állnunk rá, hogy nap mint nap újra megtérjünk. „Alakítsd a szívedet!” – intenek a lelkiélet mesterei. Idei kilencedünk épp ezt a célt tűzte ki maga elé. Így imádkozzunk együtt és egymásért!

5. NAP
EGYSÉG A SOKFÉLESÉGBEN
„Amilyen lelki ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai.” 1Pt 4,10

ELMÉLKEDÉS
Mit jelent az egység? Sokan azt gondolják, hogy testi vagy lelki „uniformisra” van szükségünk, amelynek segítségével mindenkit tökéletesen be lehet tagozni a közösségbe. Mindenkinek ugyanazt kell gondolnia, ugyanúgy kell élnie és hinnie. Csakhogy az így létrejött egység nem más, mint emberi erőlködések terméke: ilyenkor úgy tekintünk a személyre, mint egy nyers farönkre, amelyet fejszével azonos formára kell szabni.

Bertolt Brecht elgondolkodtathat mindannyiunkat. „»Mit tesz Ön, ha szeret egy embert?« – kérdezték K. urat. – »Tervezetet készítek róla, és gondoskodok arról, hogy hasonlóvá váljék hozzá.« – felelte K. úr. »Kicsoda? A tervezet?« – »Nem! Az ember!«” (Ha K. Úr szeretne egy embert) . Sok formája van az ilyen magatartásnak. Személyes szinten megmutatkozhat az intoleranciában, az előítéletességben vagy az elszigetel(őd)ésben; míg a társadalom szintjén populizmust, szélsőségességet, kirekesztést eredményezhet, ami elmehet egészen a nyílt ellenségeskedésig. Mindez egy tévesen értett önazonosság és különbözőség gyümölcse, amely fenyegetve érzi magát, ezért kierőszakolt egységességre és biztonságra vágyik.

Pünkösdkor Isten megmutatta nekünk, hogyan akar viszonyulni a világban tapasztalható sokféleséghez. A bibliai elbeszélés szerint mindenki megőrizhette a maga nyelvét és kultúráját, és mégis eggyé vált a Lélek által.

Minden jelenlévő egyformán megértette az apostolok szavait anélkül, hogy emberi kéz alkotta uniformist kényszerítettek volna rá. Így született meg az Egyház közössége. Az idegenek, a másképp gondolkodók vagy máshogyan hívők, az elvándorlók, a kitaszítottak kérdést szegeznek nekünk: Készen állunk arra, hogy higgyünk a Szentlélek által megteremtett, pünkösdi egységben, amely épp a sokféleségben válik teljessé?

IMASZÁNDÉK ÉS IMÁDSÁG

Istenünk, te az egyetlen emberi család tagjaiként teremtettél meg minket. Soha nem szabad elfelejtünk alapvető egységünket. Ezért imádkozzunk:

  • azokért, akiknek el kell hagyniuk a hazájukat, hogy békében élhessenek;
  • azokért, akiket félelem és előítélet itat át;
  • a világ népeiért, akiket közös felelősség terhel az emberiség békéjéért.

Az emberiség Atyja, Te vagy az igazi egység alapja. Azt akartad, hogy Fiad tanúságtétele révén megismerjük a szentháromságos Személyek tökéletes egységét. Áraszd ki Lelkedet, hogy megtanuljuk, miként élhetjük meg a sokféleségek közepette is az egységet a mi Urunk, Jézus Krisztus által.