Szentlélek váró kilenced – 4. nap

Török Csaba atya gondolataival, imáival 9 napon át készülhetünk pünkösd ünnepére. A Szentlélek kétezer esztendővel ezelőtt leszállt az apostolokra, és gyökeresen átalakította a szívüket. Így beteljesült Jézus ígérete: „Amikor eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra. (…) Megdicsőít engem, mert az enyémből kapja, amit majd hirdet nektek” (Jn 16,13–14) . Erő, bátorság és tettrekészség veszi át a gyöngeség, a félelem és a bénultság helyét, és ezáltal megszületik az Egyház. Az időknek, amikben élünk, megvannak a maguk jelei és kérdései, amelyekre csakis az evangélium igazsága ad választ. A világnak szüksége van olyan emberekre, akik engedik, hogy szívüket Krisztus Lelkének az ereje és kegyelme alakítsa.
A szív formálásának az útja azonban nehéz és meredek. Készen kell állnunk rá, hogy nap mint nap újra megtérjünk. „Alakítsd a szívedet!” – intenek a lelkiélet mesterei. Idei kilencedünk épp ezt a célt tűzte ki maga elé. Így imádkozzunk együtt és egymásért!

4. NAP
A BÉKE ÚTJÁN JÁRVA
„Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket.” Mt 5,9

ELMÉLKEDÉS
Mindannyian szeretnénk békében élni, ám a konfliktusok hozzátartoznak az életünkhöz: az emberi sokféleség, az eltérő vélekedések, a különböző életvezetési módok olykor nem békéltethetők meg egymással. Politikailag korrekt nyelvezetünk gyakran finomkodó szavakkal szeretné elfedni ezeket a feszültségeket. Joggal mondja Ferenc pápa Evangelii gaudium kezdetű apostoli buzdításában: „A konfliktust nem lehet figyelmen kívül hagyni vagy eltitkolni. El kell fogadni” (nr. 226).

Hogyan lehetünk erre képesek? A konfliktus felvállalása semmi esetre sem jelent erőszakot, harci kedvet vagy kényszeres önállítást. Az ilyen és ezekhez hasonló magatartások legtöbbször csak meddő vitába, vagy rosszabb esetben pusztító viaskodásba torkollnak. „Ha a [konfliktus] csapdájába esünk, elveszítjük a távlatot, beszűkülnek a horizontok és a valóság töredékes marad. Ha beleragadunk a konfliktuskonjunktúrába, elveszítjük a valóság mély egységének érzékét” – tanít Ferenc pápa (uo.).

A konfliktus tehát nem csupán tényszerű adottság, olyasvalami, ami elkerülhetetlenül hozzátartozik az élet sokszínűségéhez; hanem meghívás arra, hogy keressük a békét, járjunk annak az útján. A béke azonban nem válhat önmaga karikatúrájává: a Szentlélek működése nyomán kell megszületnie – az ember tevékeny együttműködése révén. Erre utal Szent Ferenc a gyönyörű imában: „Uram, tégy engem békéd eszközévé, hogy ahol gyűlölet lakik, oda szeretet vigyek, ahol sértés, oda megbocsátást, ahol széthúzás, oda egyetértést…”

IMASZÁNDÉK ÉS IMÁDSÁG
Istenünk, Te arra hívsz meg minket, hogy béketeremtőid legyünk a világban. Ezért imádkozzunk:

  • azokért, akik politikai, társadalmi vagy katonai konfliktusoktól szenvednek;
  • az emberekért, akik félnek attól, hogy felvállaljanak egy szükséges konfliktust;
  • a harc megszállottjaiért, akik az örök konfliktusok csapdájába estek.

Atyánk, Te sokszínűnek és feszültségekkel telinek teremtetted meg a világunkat. Emberré lett Fiad a legvégsőkig szerette az övéit (vö. Jn 13,1), halála és feltámadása által pedig megajándékozott minket az igazi békével. Áraszd ki Lelkedet, hogy az Ő erejében a Te békéd eszközeivé legyünk a mi Urunk, Jézus Krisztus által.