November 29. Ferences mindenszentek

November 29. Ferences Mindenszentek – Mk 10, 17-21

Mire van szükség ahhoz, hogy elnyerhessük az üdvösséget, vagyis hogy bejuthassunk a szentek közösségébe?

Mindenszentek ünnepén (november 1-jén) az evangéliumi részlet az üdvösség elnyerésének feltételeként a mennyei Atya akaratának teljesítését jelölte meg. Ez volt Jézusnak is az „eledele”, éltetője. „Engedelmes volt az Atya akarata iránt mindhalálig.” Mi is akkor üdvözülünk, ha közreműködünk a mennyei Atya akaratának megvalósításában, „hogy minden ember üdvözüljön”. Ebből következik, hogy saját üdvösségünk elnyeréséhez mások üdvösségén is munkálkodnunk kell.

Ferences Mindenszentek ünnepén a mai evangéliumi részlet központi kérdése: „Mit kell tennem, hogy elnyerjem az örök életet?”. A Jézus korabeli írástudók szerint az embernek legyenek tettei, amelyekre hivatkozhat Isten előtt. Az Ószövetségben a törvény úgy szerepelt, mint az élet útja. A mi számunkra ez annyiban módosul, hogy az üdvösséghez az evangéliumi tanítás követése szükséges. A ferences életeszmény: az evangélium szerinti élet.

A helyes Isten-kapcsolatot csak Jézustól lehet megtanulni, és ehhez a Szentlélek segítsége nélkülözhetetlen. Jézus Isten-volta azáltal lehet igazán életünket formáló erővé, ha megtanuljuk és magunkévá tesszük az Ő bizalommal teljes egységét az Atyával.

Jézus azt kívánta az Őt kérdező gazdag ifjútól, hogy úgy hagyatkozzon a mennyei Atyára, ahogyan tőle látja. Ehhez a vele való együttlétre van szükség. De a Jézussal való közösség (bárkinek a követése) mindig lemondással is jár. Az Isten- és emberszeretet parancsa: mindenünk arra való, hogy odaadjuk a szegényeknek, a rászorulóknak. Ennek az evilági következménye: hogy szegénnyé leszünk.

Jézus idejére, Szent Ferenc korára, de minden korra, napjainkra is érvényes, hogy az anyagi javak biztonságának keresése nagyon eltérítheti az embereket attól, hogy Istenre támaszkodjanak, mint mostani és jövendő életük igazi forrására. Jézus követése mindig azt jelenti, hogy minden földi vagyont oda kell adni, mert a földi vagyon arra való, hogy a szeretet szolgálatába állítsuk. Tehát Jézusért élni mindig annyit jelent, mint a szegényekért élni.

Amikor Jézustól az örök élet elnyerésének feltételét kérdezték, kiderült, hogy az örök élethez vezető út a szegénység. Ezt ismerték fel Assisi Szent Ferenccel együtt az ő követői, és ezt kell felismernünk nekünk is. Tehát a szentek közösségébe azok jutnak, akiket eltölt az áldozatos szeretet, és emiatt szegénnyé lesznek.

NB! Az örök életért mindent oda kell adni, hogy így elnyerjük azt, amit nem pénzzel, hanem éppen annak a szegények közötti szétosztásával lehet „megszerezni”.