Martos Levente Balázs atya püspökké szentelése

Őszent­sége, Ferenc pápa a Szombathelyi Egyházmegye papját, Dr. Martos Levente Balázs urat, a Központi Papnevelő Intézet rektorát, 2023. febr. 3-án trebai címzetes püspökké és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöké­vé nevezte ki.

Püspökké szentelése 2023. március 4-én, szombaton délelőtt 10 órakor lesz a budapesti Szent István Bazilikában.
Imádkozzunk vele és érte, hogy Urunk tegye eredményessé püspöki működését.

Püspöki jelmondata: „Veritatem diligis” (Zsolt 50, 8) – „Te az igazságot kedveled” (Zsolt 51,8).

 

Balázs atya 1973. november 18-án született Szombathelyen. 1992-ben érett­ségizett az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumban és még ab­ban az évben jelentkezett a Szombathelyi Egyházmegye papnövendékei közé.

Teológiai tanulmányait 1992 és 1994 között a budapesti Központi Szemi­nárium növendékeként kezdte, majd főpásztora 1994-ben Rómába küldte tanulni. 1998-ban Szombathelyen szentelték pappá. 2000-ben a Pápai Bibli­kus Intézetben biblikus szaklicenciát szerzett.

2000 és 2007 között káplán és hitoktató, illetve teológiai tanár volt Szom­bathelyen. 2002-ben doktori fokozatot szerzett. 2002 és 2007 között a győri szemináriumban, 2008 és 2013 között a szombathelyi és szegedi hittudomá­nyi főiskolákon is tanított. 2010-ben a PPKE Hittudományi Karán biblikus témából habilitált.

2013-tól 2018-ig prefektus a győri szemináriumban. 2014-től a Pápai Biblikus Bizottság tagja. 2018-tól püspöki referens, majd egyetemi lelkész és templomigazgató.

2019-től a Központi Papnevelő Intézet rektora és a PPKE Hittudományi Karának egyetemi magántanára, 2022-től a Bibliai Nyelvek Tanszékének tanszékvezetője nyilvános rendkívüli egyetemi tanári minőségben.

A papnevelésben és tanításban töltött évek alatt is kiegészítette papi működését a lelkipásztori tevékenység. Győri évei alatt bekapcsolódott a kórházi beteglátogatásba és a fogyatékkal élők lelki gondozásába is.