December 17. Advent 3. hete, szombat

December 17. – Ter 49,2.8-10; Mt 1,1-17

Mi az alapja Istenbe vetett bizalmunknak?

A mai naptól kezdve a szentmisék olvasmányai, valamint a zsolozsma szövegei Krisztus születésének megünneplésére készítenek föl minket.

Jézus korára az írástudók a Biblia alapján pontos listát készítettek arról, hogy szerintük az eljövendő Messiás milyen tulajdonságokkal fog rendelkezni, és milyen módon, milyen körülmények között fog eljönni. Ezek közé tartozott az is, hogy előtte Illés próféta el fog jönni, hogy az embereket előkészítse a Messiás fogadására.

A mai szentmise olvasmánya arról szól, hogy Jákob ősatya (Ábrahám unokája) azzal adta tovább a nagyapjától örökölt atyai áldást, hogy fiáé (Júdáé) lesz a fejedelmi pálca és a vezéri bot. Tőle származik az Eljövendő, akit a kormánypálca valójában megillet.

Később a Júda törzséből való Dávid alapította meg a királyi házat, és azt az ígéretet kapta, hogy az ő utóda fogja megvalósítani Isten uralmát, a királyság pedig örökre megmarad családjában. Mi már tudjuk, hogy ez a jövendölés úgy teljesedik be, hogy a Messiás uralma átnyúlik az örökkévalóságba.

Az evangéliumban Jézus családfáját olvassuk Máté szerint. Lukács evangéliumában is olvasunk egy családfát (vö. Lk 3,23-38), és a kettő eltér egymástól. A két evangélista más-más hagyomány szerint írta le Jézus családfáját. Egymás forrásait nem ismerték.

A kétféle családfa egyrészt azt bizonyította, hogy Istennek lehet hinni, mert hűségesen megtartja ígéreteit. Őseinktől örökölt imádságunkban mi is azt mondjuk, hogy: „Istenem, hiszek Tebenned, mert örökké igazmondó vagy”. Másrészt a kétféle családfa azt is bizonyította, hogy Jézus valóban a megígért Messiás, mert eredete visszamegy Dávidhoz és Ábrahámhoz. Ábrahám kapta

ugyanis azt az első ígéretet, hogy ivadékában nyer áldást a föld minden népe.

Jézus nemzetségtáblájában a szentek mellett találhatóak bűnösök is. Ezzel Jézus családfája azt is bizonyítja, hogy Isten Fia a bűn által megfertőzött világba született bele, hogy megszabadítsa és megváltsa az embert. Jézus ugyanígy vállal minket is, esetleg szomorú, sőt talán szégyenletes élettörténetünkkel együtt. Bele akar születni a mi világunkba is.

Tudjuk, hogy az emberek hitetlensége, illetve szívtelensége miatt milyen körülmények között született meg a mindenség Királya, mivel Betlehemben senki nem akarta befogadni Józsefet és a várandós Máriát. Mi szeretettel készítsünk Jézusnak örök lakást a szívünkben, hogy aztán Ő készíthessen majd nekünk örök lakást a mennyben!