Június 9. Évközi 10. hét, szerda

Évközi 10. hét, szerda – Mt 5,17-19

Tudjuk-e, hogyan lehet tökéletesen megtartani Isten törvényeit?

Hogyan kell érteni Jézus szavait, hogy Ő nem megszüntetni jött a törvényt, hanem tökéletessé tenni? Mit jelent az, hogy nem veszhet el a törvényből egy „i” betű, sőt egy vesszőcske sem? Miért nem lehet egyet sem eltörölni a törvények közül?

A törvény önmagában nem gyógyítja a megsebzett emberi természetet, és nem közöl kegyelmet. Csak szaporítja a bűnt, ahogyan azt Pál apostol a rómaiaknak írt levelében is megállapította (vö. Róm 7,5). Hiszen csak tudva és akarva lehet bűnt elkövetni. A törvénylisták pedig megtanítják az embereket, és felhívják a figyelmet arra, hogy mi számít bűnnek.

Saját tapasztalatunk is bizonyíthatja, hogy sokszor gyöngék vagyunk mindannak a jónak a megtételére, amit értelmünkkel belátunk. Bensőnkben sokszor megosztottak vagyunk, egyéni és közösségi életünkben egyaránt. Hogyan tud segíteni rajtunk Jézus?

Egyrészt szabaddá tette a Törvényt, vagyis megtisztította mindazoktól az értelmezésektől és terhektől, amelyekkel a rabbinikus hagyomány megkötözte. Másrészt helyreállította a törvény eredeti értelmét. Isten ugyanis a törvénnyel elsősorban segíteni akar minket, irányt akar mutatni nekünk, és a jóra akar ösztönözni.

Ezeken kívül Jézus kiemelte a szándék fontosságát a tettel szemben. A törvények külsőséges, formális betartásával szemben a szívből jövő, egyetértő és bizalomteljes megvalósítást állította előtérbe.

Mindenekelőtt azt kell megértenünk, hogy mit jelent a törvény tökéletessé tétele. Mózes Törvénykönyve nem olyan, mint a mai büntető törvénykönyvek. Isten akaratát a gyermek bizalmával és szeretetével kell teljesíteni. Ha meg vagyunk győződve arról, hogy a törvények az Isten szeretetből adott ajándékai, és ha azokat megtartjuk, ezzel kifejezzük bizalmunkat és viszont-szeretetünket Isten iránt. Ahogyan Jézus mondta, és amelyre példát is adott: „Ha teljesítitek parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, amint én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok szeretetében.” (Jn 15,10)

Csak a Szentlélek által tudjuk a törvényeket szeretetből teljesíteni. Különösen fontos ezt tudnunk Jézus új parancsával kapcsolatban, amely minden parancsot magában foglal: „szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket!” (Jn 15,12).

A Szentlélekre kell figyelnünk, és Vele együttműködve kell tennünk, amit általa megismertünk. Csak így tudjuk tökéletesen teljesíteni Isten törvényeit.