Június 26. Évközi 12. hét, szerda

Évközi 12. hét, szerda – Mt 7,15-20

Igazi keresztény embernek tartjuk-e magunkat? Szerintünk melyek az igazi keresztény ember ismertető jegyei?

Jézus figyelmeztetése nekünk is szól: „Óvakodjatok a hamis prófétáktól!” Jézus korában a hamis próféták azok voltak, akik nem kaptak küldetést Istentől, és nem tudták magukat természetfeletti jelekkel igazolni. Jézus megadta a jelet a felismerésükre: „Gyümölcseikről ismeritek meg őket.” De milyen gyümölcsökre utalhatott Jézus? És ma kik a hamis próféták, akiktől óvakodnunk kell?

Nagy tévedés lenne, ha a hamis prófétákat csupán a papok között keresnénk. NB! Mindnyájan próféták vagyunk, mert mindnyájan kaptunk küldetést. De az is nagy tévedés, ha összetévesztjük a jó gyümölcsöket a kimutatható sikerrel, a szemmel látható és mérhető eredményekkel.

Jézusnak a búzaszem hasonlata szól arról, hogy milyen a jó gyümölcsöket termő élet: „Ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egymaga marad; de ha elhal, sok termést hoz.” (Jn 12, 24). Jézus legkonkrétabban a szőlőtő és szőlővessző hasonlatában tárta fel, hogy csak az hozhat gyümölcsöt, aki a szőlőtőn marad, vagyis aki Krisztus életét éli. Erről hétfőn volt szó. (Gal 2,20)

Az újszövetségi Szentírás alapján egészen pontosan meghatározhatjuk, hogy melyek a Lélek gyümölcsei, amelyek sokféle erényben bontakoznak ki. (Gal 5,22kk): „A Lélek gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás…” Tehát az igazi prófétákat nem a szavaik, hanem a magatartásuk és a tetteik különböztetik meg a hamistól, ezek igazolják őket. Isten országát csak önzetlenségben és szeretetben lehet hirdetni.

Minden őszinte vallásosság főleg a tevékeny szeretet gyakorlásában mutatkozik meg. Az élet terheinek türelmes viselése, a jóakarat, a segítőkészség, az Istenbe vetett bizalom mutatja meg az ember kipróbáltságát.

A szeretet néhány megnyilvánulását Szent Pál is felsorolja a szeretethimnuszában (1Kor 13. fejezetében). Első helyen említi a türelmet. Aki türelmetlen, abban fogyatékos, vagy teljesen hiányzik a szeretet. Jóságos: mindenkinek jót akar, nem önző. Nem féltékeny: nem irigy,

nem kérkedik: nem dicsekszik. Nem fuvalkodik fel: nem gőgös, nem öntelt. Nem tapintatlan. Nem keresi a maga hasznát és javát, hanem az Atya akaratát keresi és azt követi. Nem gerjed haragra, mert a harag és a felindulás lerontja a szeretetet. Nem erőszakos, hanem szelíd. Nem feltételezi és nem keresi a rosszat, hanem jóhiszemű. Örömét az igazság győzelmében találja: számára a legszebb öröm nem a káröröm. Mindent elhisz, amit Isten mond, mindent remél, amit Isten ígér. Mindent eltűr és mindent elvisel, amin nem lehet, vagy nem tud változtatni. Másokhoz való viszonyában békességes, Jézus szerint ilyenek az Isten igazi gyermekei. Nagyjából ezek az igazi keresztény emberek legfőbb tulajdonságai és jellemvonásai.

Segítsen meg minket az Isten, hogy Krisztusnak igaz és hiteles (= nem hamis) tanúságtevői legyünk!