Lelkitükör (13-24 éves korosztálynak)

Lelkiismeretvizsgálati tükör (13-24 éves korosztálynak)

I. parancsolat: Uradat, Istenedet imádd, és csak Neki szolgálj!

 • Hiszem azt, hogy Isten előbb szeretett engem? (1Jn 4,19)
 • Helyeztem Isten irántam való szeretete elé embereket vagy dolgokat?
 • Haragudtam Istenre, mert valami másképp történt, mint ahogy azt én akartam?
 • Hiszem azt, hogy az ima, vagyis az Istennel való párbeszéd révén eljutok az egzisztenciális szabadságra?
 • Hittem abban, hogy istenségeknek (bálványok) és szellemeknek (ezotéria, okkultizmus, spiritizmus), földi eseményeknek (pénz, hatalom, siker) nagyobb hatalma van, mint Istennek?
 • Akartam, hogy az Isten szeretete helyett az én akaratom valósuljon meg (mágia, átok)?
 • Hiszem azt, hogy Isten személyes szeretettel szeret engem, nem pedig hideg kozmikus energiáknak kiszolgáltatott lény vagyok (ezotéria)?
 • Hiszem azt, hogy az igazi életcélt és megnyugvást az Isten szabadságába való megtérésem adja, nem pedig jogikus-ezoterikus tanok és gyakorlatok, amelyek kisebbrendű-felsőbbrendű lénynek tekintik az embert?

II. parancsolat: Isten nevét hiába ne vedd!

 • Tisztelettel beszéltem Istenről mások előtt?
 • Átkozódtam Isten nevében?
 • Káromkodtam?
 • Beszéltem csúnyán?
 • Ápoltam anyanyelvemet (olvasok szépirodalmat)?
 • Kerültem a hiúságot és büszkeséget?
 • Törekedtem alázatra és szerénységre?

III. parancsolat: Az Úr napját szenteld meg!

 • Vasárnap és ünnepnap megszentelésével hálásan megköszönöm Istennek a létemet?
 • Hálám kifejezéseként mennyire vagyok kész összeforrni Isten szeretetével a szentmiseáldo­zatban és a szentáldozásban?
 • Pihenek és gyűjtök erőt a következő heti feladataimhoz és munkámhoz?
 • Segítettem hozzátartozóimnak, hogy pihenhessenek?
 • Szabadidőmben mennyit foglalkozom saját lelkemmel?
 • Mennyi időt ajándékozok embertársaim boldogságának előmozdítására?

IV. parancsolat: Atyádat és anyádat tiszteld!

 • Tisztelettel vagyok szüleim, nevelőim és jótevőim iránt?
 • Jellemzi a hozzájuk való viszonyomat a hála, engedelmesség, figyelmesség és segítőkész­ség, esetleg lelki, valamint fizikai támogatás?
 • Elősegítem családom egységét, vagy inkább bomlasztom a családi békét?

V. parancsolat: Ne ölj!

 • Hiszem az élet szentségét?
 • Hiszem, hogy az élet nem magántulajdon, hanem Isten ajándéka?
 • Végeztem magzatelhajtást, vagy tanácsoltam valakinek?
 • Okoztam kárt szervezetemnek azzal, hogy önpusztító eszközökkel (mértéktelen dohányzás, alkoholfogyasztás, drog) éltem?
 • Egyetértek azzal, hogy az emberi személyt nem szabad magára- és elhagyni a haláltusájában (eutanázia), hanem közösségi támaszt kell neki adni?
 • Hiszem és elfogadom azt, hogy az emberi élet, és így az én életem is már a fogantatás pillanatától szent, és jogosult az életre?
 • Védelmembe vettem a gyengébbet és segítettem annak, aki gyengébb, akár fizikai, akár szellemi szempontból?
 • Elfogadom, hogy a testi-lelki fogyatékkal élő emberek életének lelki érettséget formáló hatása van az egyénre és társadalomra?
 • Elkerültem az erőszakos cselekedeteket?
 • Vigyáztam mások és a saját egészségére, testi épségére?
 • Fizikai gyakorlatokkal elősegítettem fizikai és lelki életem stabilizálását?
 • Megtartom a higiénia szabályait a saját és mások egészségének megóvása érdekében?
 • Törekszem elfogadni, alakítani és gazdagítani testi és lelki adottságaimat (önelfogadás) és elfogadom ehhez a jogos és szükséges segítséget?
 • Próbáltam másokat arra rávenni, hogy rosszat tegyenek?
 • Igyekeztem kibékülni azzal, aki megbántott?
 • Igyekeztem elkerülni veszekedést és verekedést?
 • Segítettem másokat kibékülni egymással?

VI. parancsolat: Ne paráználkodj!

 • Hiszem és elfogadom, hogy a szexualitás Isten teremtői szeretetének legnagyobb és szent ajándéka az embernek a természet rendjében?
 • Tisztelettel vagyok embertársam nemiségének értéke és személyi méltósága iránt?
 • Elfogadom, hogy a nemiség méltósága kizárja a szexuális visszaélést?
 • Tudatában vagyok annak, hogy éppen a nemi visszaélés és kihasználás szempontjából az emberi lény káros és sokszor nehezen gyógyítható lelki sebeket kaphat, akár férfi, akár nő?
 • Hiszem azt, hogy mindenkinek joga, kötelessége és felelőssége eljutni az érett szexualitásra?
 • Elfogadom azt, hogy a szerelem az egész és teljes emberi valóságom odaajándékozása a másiknak?
 • Elfogadom, hogy a szerelem nem próbálkozás és kísérlet a másikkal, hanem a másik személyi értéke iránt tanúsított tisztelet legmagasabb rendű kifejezése?
 • Elfogadom azt, hogy a nemi aktus gyönyöre elsősorban nem az önös kielégülésem tárgya és eszköze, hanem a másik fél testi és szellemi boldogságának elősegítése?
 • Egyetértek azzal, hogy nem vagyok a másik önös kielégülésének szexuális eszköze?
 • Törekszem arra, hogy önmagam méltóságát és nemi értékét az önzetlen és teljes önátadásra megőrizzem?
 • Elfogadom azt, hogy a szexualitás minden esetben a másik személyiségének gazdagítását célozza meg?
 • Elfogadom azt, hogy az igazi szerelem értékét védelmezni kell?
 • Egyetértek azzal, hogy a prostitúció súlyosan károsítja és megalázza az emberi személy méltóságát?
 • Egyetértek azzal, hogy az emberkereskedelem, valamint a nők/férfiak szexuális futtatása az ember szabadsága és szabad, felelősségteljes és örömteli szexualitásával történő súlyos visszaélés?
 • Tudatában vagyok annak, hogy a pornográfia visszaélés az ember intim és örömteli cselekményével szemben, és lealacsonyítja a szexualitást a fogyasztói, üzleti és infantilis szintre?
 • Tisztelettel és segítőkészséggel viszonyulok a saját nemükhöz vonzódást érző emberek iránt, és támogatom a társadalomba történő egészséges integrációjukat?
 • Támogatom a saját nemükhöz vonzódást érző embertársaimat abban, hogy életüket és nemiségük érzelmi felfogását olyan tisztaságban éljék meg a teremtés rendjében, amely elősegíti és megvalósítja egzisztenciális érésüket a teljes boldogságra és a társadalom javára?

VII. parancsolat: Ne lopj!

 • Tiszteltem és védtem mások tulajdonát, valamint testi-lelki épségét?
 • Tudatában vagyok annak, hogy a magántulajdonhoz nem abszolút, hanem relatív jogom van?
 • Igazságos voltam másokkal?
 • Együttérző voltam másokkal?
 • Igyekeztem helyrehozni a kárt, amit másoknak okoztam?
 • Vigyáztam a természetre és környezetemre?
 • Rongáltam tárgyakat és növényeket?
 • Bántottam állatokat?
 • Elvégeztem azokat a feladatokat, amelyek kötelességeim közé tartoznak?
 • Megbecsültem szüleim, tanáraim, mestereim és munkatársaim értem és velem végzett munkáját és fáradozását?
 • Adtam az éhezőnek ételt, a szomjazónak italt, ruhátlannak ruhát?
 • Látogattam beteget?
 • Segítettem azoknak, akiknek szellemi képességei gyengébbek?
 • Adtam jó tanácsot?
 • Vigasztaltam szomorúakat?
 • Volt bátorságom erkölcsi figyelmeztetést adni?

VIII. parancsolat: Ne hazudj, mások becsületében kárt ne tégy!

 • Beszéltem és cselekedtem tudatosan az igazság ellen?
 • Egyetértek azzal, hogy az igazság hűség önmagunkhoz, Istenhez és a felebarátot megillető szeretethez?
 • Törekedtem őszinteségre?
 • Igazságos voltam másokkal?
 • Állítottam valótlan dolgokat?
 • Dicsekedtem olyan dolgokkal és képességekkel, amelyek nincsenek a birtokomban?
 • Beszéltem másról valótlant, rossz dolgokat?
 • Csábítottam mást rossz cselekedetekre?
 • Hízelegtem önző céllal?
 • Tiszteltem a művészi értékeket?
 • Rongáltam?
 • Törekedtem a diszkrécióra (tapintatra)?

IX. parancsolat: Felebarátod házastársát ne kívánd!

 • Egyetértek azzal, hogy a nemi vágy pozitív érték?
 • Tudatában vagyok annak, hogy a rendetlen érzéki vágy jellemvonása, hogy birtokolni akar, és arrogancia jellemzi?
 • Egyetértek azzal, hogy a nemi vágy szépségét és értékét az ösztönösség arroganciájának megfékezése adja?
 • Egyetértek azzal, hogy a nemi vágy a tiszteletben éri el szépségét és tisztaságát?
 • Egyetértek azzal, hogy a szemérem az intimitás méltóságának tisztelete és védelme?
 • Egyetértek azzal, hogy az álszemérem káros és gátlásos viselkedést okoz?
 • Sértettem meg barátságokat?
 • Elárultam más titkát és gyengeségét?
 • Igyekeztem tisztelni a felnőtteket?
 • Voltam túlzottan durva másokkal?

X. parancsolat: Mások tulajdonát ne kívánd!

 • Kerültem a mohóság vágyát?
 • Fösvény voltam?
 • Irigykedtem – szomorú és letört voltam, mert nem szereztem meg magamnak valamit, ami másnak van?
 • Haragudtam irigységemben?
 • Kívántam rosszat irigységemben?
 • Kérkedtem – lenéztem másokat, mert nekik nincsenek meg azok a javak, amelyek nekem megadattak?

 

 • – Van-e valami, ami még bántja a lelkiismeretem?
 • – Megbántam-e bűneimet?
 • – Őszinte leszek-e a szentgyónásban?