Május 20. Sienai Szent Bernardin

Május 20. Sienai Szent Bernardin áldozópap – Jn 14,12-17

Mindennél és mindenkinél jobban szeretjük-e Jézust, illetve az igazságot?

Az utolsó vacsorán Jézus azt mondta tanítványainak, hogy: „Azért megyek el, hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán elmegyek, és helyet készítek nektek, újra eljövök, és magammal viszlek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok” (Jn 14,2-3). De nem valami távoli helyre, vagy időre gondolt. Ő velünk akar lenni mindennap. Annyira, mint ahogy Szent Ágoston fogalmazott: „interior intimo meo”. Vagyis Isten közelebb van hozzám, mint én vagyok magamhoz. Ennek viszont az a feltétele, hogy mindennél, illetve mindenkinél jobban szeressük Jézust. Ha nem ezt tesszük, akkor előbb-utóbb el fogjuk Őt hagyni másvalami vagy másvalaki szeretetéért.

Ahhoz azonban, hogy mindenek fölött szeretni tudjuk Őt, szükségünk van a Szentlélekre, a Szeretet Lelkére, aki egyben az Igazság Lelke is. Jézus Igazságnak nevezte magát. Az Úr számára rendkívül fontos, hogy az Igazságban éljenek az ő tanítványai.

Simone Weil írta: „Ha választanom kellene Krisztus szeretete és az igazság szeretete között, akkor az igazság szeretetét választanám, mivel meg vagyok győződve róla, hogy ha valóban az igazságot keresem, akkor végül Krisztus karjai közé kerülök”. Tehát nem két, egymást kizáró valóság közül választunk. Az egyik választásával nem mondunk le a másikról. Aki Krisztust választja, az az Igazságot választja. Ez fordítva is igaz. Aki az Igazságot választja, az magát Jézus Krisztust választja. Sőt, az ellenkező oldalról is igaz, hogy Krisztus megtagadása egyúttal az Igazság megtagadását is jelenti. Aki tehát elutasítja az Igazságot, az magát Krisztust utasítja el.

Az Igazság Lelke segít minket abban, hogy rátaláljunk az Igazságra. Ő ad erőt ahhoz, hogy a minket körülvevő zűrzavarban is tanúságot tudjunk tenni az Igazságról. Általa tudunk az erkölcstelen környezetben, illetve a kísértések között is az Igazság szerint élni.

Számunkra mindennap megvalósítandó program, hogy az Igazságban éljünk. Ez abban áll, hogy törekszünk az evangélium igazságának egyre jobb megismerésére. Aztán teljesítjük az igazság útját kijelölő isteni parancsokat. Így tudunk hűségesek maradni Krisztushoz, aki a legfőbb Igazság. Így lesz érthető számunkra Krisztus parancsa, hogy: „ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek” (Mt 6,33).

Az Igazság Lelke egyben a Szeretet Lelke is. „Az igazság szeretet nélkül kegyetlenség, a szeretet pedig igazság nélkül rombol” (Aquinói Szent Tamás). Ezért Isten igazsága a Szentlélek által úgy mutatkozik meg számunkra, mint Isten irgalmassága.

Ha felismerjük, illetve elismerjük hibáinkat, akkor a Szentlélek segít minket a szeretetből fakadó bűnbánatban. Őáltala nyerjük el vétkeink bocsánatát, valamint a békét.

Tehát úgy élhetünk az igazságban, hogy Isten irgalmas szeretetében élünk. Az a küldetésünk, hogy erről tegyünk tanúságot a világban.