Április 25. Szent Márk evangélista

Április 25. Szent Márk evangélista – Mk 16,15-20

Örülünk-e annak, hogy együtt lehetünk Jézussal, valamint egymással (itt a földön, aztán majd az örök életben is)?

Márk nem tartozott a kiválasztott 12 apostol közé, de a hagyomány szerint mindig együtt volt Jézus tanítványaival.

Ugyancsak a hagyomány szerint, miután Jézust elfogták, az ő házuk előtt hurcolták el. Márkot, mint kíváncsiskodó fiatalt is el akarták fogni, de a rajta lévő ruhát a katonák kezében hagyva, mezítelenül elfutott előlük.

A keresztény közösség Márk családjának a házában tartotta összejöveteleit. Az Apostolok Cselekedeteiben olvashatjuk, hogy Péter apostol a börtönből való kiszabadulása után az ő házukba ment, ahol a hívek együtt imádkoztak érte.

Márk az apostolok kísérője volt. Pál apostol többször is megemlékezett róla leveleiben. Sőt római fogsága idején Timóteust arra kérte, hogy: „Márkot is vedd magad mellé, és hozd el, jó szolgálatot tenne nekem” (2Tim 4,11). Bizonyára tanúja volt Pál vértanúságának is.

Péter apostolhoz is szoros kapcsolat fűzte. Ezt bizonyítja a szentlecke (Péter apostol levele), amelyben Márkot fiának nevezi. Márk evangéliuma a többi evangélium között a legkorábbi (50-60 között íródott), és elsősorban Péter apostol prédikációit tartalmazza. Márkot Péter tolmácsának tartották.

Márk evangéliuma tömör, lényegre törő. A többi evangéliumhoz viszonyítva talán a legtragikusabb hangvételű, de mindezzel együtt örömhír. Nem ékesszólásával, hanem a tények és az apostoli tanítás lényegének közlésével akarja teljesíteni szolgálatát.

Márk evangélista élete példa lehet számunkra olyan szempontból is, hogy a Jézusba vetett hite, illetve a Jézus iránti szeretete átsegítette őt minden nehézségen. Rendíthetetlen hűséggel és szolgálatkészséggel ragaszkodott mindvégig az apostolokhoz.

Ő is vértanúságot szenvedett, valószínűleg Trajanusz császár idejében, aki 98-117 között uralkodott. Ereklyéit a IX. században vitték Velencébe. Ő lett a város védőszentje.

A XI. századtól kezdve Márk ünnepéhez kapcsolódik a búzaszentelő körmenet, amelyben úgy könyörgünk jó termésért, hogy jó időjárást kérünk, valamint a magunk számára Isten áldását és segítségét. Csatlakozzunk ezekhez a könyörgésekhez mi is!

A mai evangélium, amely Jézus mennybemeneteléről számol be, Márk evangéliumának befejező része. Ezek az ő könyvének utolsó mondatai. Azért került ez a rész a mai napra, mert amit Jézus az utolsó szavaival mondott az általa kiválasztott apostoloknak, hogy: „menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek”, azt Márk teljesen magáévá tette. Azt akarja nekünk üzenni, hogy ez a küldetés nekünk is szól.

Jézus nem nélkülünk akart a mennybe menni. Azért ment előre, hogy helyet készítsen azoknak, akik Őt követni akarják. Tegyünk meg mindent azért, hogy halálunk után együtt lehessünk Jézussal és szeretteinkkel!